Vaststelling bestemmingsplan ‘Tolbert’, Leek

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Leek. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Leek
  2. stcrt-2013-9202
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 20 februari 2013 het bestemmingsplan Tolbert gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van de huidige verouderde bestemmingsplannen Tolbert en De Linde. Het plan wordt begrensd door de Oldebertweg, het Schilligepad, de A7, Leeksterhout en Nienoordsrand. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de invulling van de Fredewaldaboerderij aan de Hoofdstraat en zes woningbouwkavels in de Linde mogelijk. Eveneens wordt rekening gehouden met de (her)ontwikkeling van de dorpshuislocatie. Verder wordt een beschermd gemeentelijk dorpsgezicht opgenomen voor een deel van het centrum van Tolbert. Bij de vaststelling van het plan zijn de volgende wijzigingen aangebracht: • artikel 4.2.3 sub e: de bouwhoogte van reclamemasten zal ten hoogste 6,00 meter bedragen; • artikel 17.1 sub a onder 1 wordt aangevuld met 'tenzij het gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen uitgesloten – functies', in welk geval met het wonen verenigbare functies niet zijn toegestaan, als gevolg hiervan zijn artikel 17.5 sub f en artikel 17.6 sub a onder 7 toegevoegd; • artikel 13.6 sub f: deze wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast wanneer de provincie de begrenzing van het buitengebied en bebouwd gebied voor dat gebied gewijzigd heeft vastgesteld; • artikel 13.6 wordt aangevuld met 'logiesmogelijkheden ondergeschikt aan de manegeactiviteiten'; • artikel 19 wordt uitgebreid met een wijzigingsbevoegdheid (artikel 19.7) ten behoeve van de bouw van een woning; • artikel 6 Dienstverlening wordt aangevuld met de aanduiding 'bedrijfswoning' waarbij de bouw- en gebruiksregels van artikel 6 hierop worden aangepast; • het bouwvlak van de manege aan de Hoofdstraat in Tolbert wordt overeenkomstig het voorontwerp overgenomen; • artikel 7.1 sub a onder 4: toevoeging 'kringloopwinkel'; • een deel van de bestemming Groen ten zuiden van de A7 wordt aangevuld met de aanduiding 'ontsluiting'; • de afschermende groenstrook ten zuiden van het bedrijventerrein wordt overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan bestemd als Groen; • het (speel)terrein ten oosten van de begraafplaats wordt bestemd als Groen. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Tolbert en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 11 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook digitaal beschikbaar via de site www.ruimtelijkeplannen.nl (planidn NL.IMRO.0022.BPTBLI11BEHE1-VA01). De bronbestanden van het plan zijn via de website van de gemeente te verkrijgen. Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van beroep is griffierecht verschuldigd. Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden voor zover het een wijziging betreft die bij vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht; • belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend; • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitleek.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen