Voorbereidingsbesluit Leek centrum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Leek. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Leek
  2. stcrt-2013-14415
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Leek maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 mei 2013 besloten heeft te verklaren dat voor het centrumgebied van Leek, zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven, een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het gebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft wordt globaal begrensd door de Tolberterstraat en W.L. van Nassauweg aan de noordzijde, de gemeente- en provinciegrens aan de oostzijde, de Wiecken en de H.J. Smitsstraat aan de zuidzijde en de Pulvertorenstraat, de Oosterheerdtstraat en de Anna van Ewsumstraat aan de westzijde. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 30 mei 2013. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 30 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis te Leek. Het besluit en de daarbij behorende verbeelding kan ook worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0022VBLE13centrum-VA01. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitleek.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen