M.e.r.-beoordelingsbesluit Wet milieubeheer Dwarshaspel 15, 9354 VS te Zevenhuizen, Leek

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Leek. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Leek
  2. stcrt-2013-10992
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Leek maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer het volgende bekend: Op 23 januari 2013 is voor de inrichting A. Kroesbergen, Dwarshaspel 15, 9354 VS te Zevenhuizen, een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling krachtens de Wet milieubeheer ingediend voor een pluimveebedrijf. Het voornemen is de bestaande stallen te slopen en één nieuwe stal terug te plaatsen. In totaal zal na realisatie van de stal het aantal vleesvarkens binnen de gehele inrichting met 2379 stuks toenemen, naar een totaal van 2980 vleesvarkens. Er geldt voor dit voornemen vanuit de Wet milieubeheer geen directe plicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Wel moet het bevoegd gezag conform artikel 7.2 lid 4 Wet milieubeheer jo. Bijlage 1, D 14 Besluit milieueffectrapportage beoordelen of toch een MER moet worden opgesteld vanwege de gevolgen voor het milieu. De door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie geeft geen aanleiding tot de conclusie dat er voor de voorgenomen activiteiten een milieueffectrapport moet worden gemaakt. De activiteiten leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Burgemeester en wethouders van Leek hebben met betrekking tot bovenstaande activiteiten negatief besloten over het uitvoeren van een milieueffectrapportage. Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan eenieder gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de betreffende activiteiten. Het besluit, een exemplaar van de aanmeldingsnotitie en andere terzake zijnde stukken liggen m.i.v. 25 april 2013 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afd. VVH en eveneens na telefonische afspraak.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitleek.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen