Bestemmingsplan Leek - Van Panhuyslaan 14 en 16 gewijzigd vastgesteld

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerkwartier. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Leek
  2. 9ab3dfcb7c8c779337c0c4391406cc6b
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2023 het bestemmingsplan Leek – Van Panhuyslaan 14 en 16 gewijzigd heeft vastgesteld.   Inhoud van het bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie waar voorheen een basisschool gevestigd was. Met het bestemmingsplan wordt binnen het plangebied de realisatie van een appartementengebouw voor 33 appartementen mogelijk gemaakt.   Gewijzigde vaststelling Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzing heeft betrekking op de maximale bouwhoogte van gebouwen. Deze bouwhoogte wordt van 15 meter gewijzigd naar 11 meter. Voor de exacte inhoud van het bestemmingsplan (inclusief de wijzigingen) verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken.   Ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan Leek – Van Panhuyslaan 14 en 16 met bijbehorende stukken ligt vanaf 19 december 2023 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Zuidhorn. Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPLE23HERS1-VA01).   Beroep Tegen het raadsbesluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift beroep worden ingesteld door: 1.Belanghebbenden; 2.Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend. Het beroep kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).   Inwerkingtreding en voorlopige voorziening Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Binnen de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor de besluiten niet in werking treden, totdat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het KCC (tel. 14 0594).

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitleek.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen